نام و نام خانوادگی
تاریخ آزمون
روان رنجوری
تجربه عواطف منفی نظیر ترس، اندوه، عصبانیت، افسردگی، بیزاری و احساس گناه، ایده ها و افکار منفی و غیرمنطقی، عدم توانایی در کنترل احساسات و استرس ها
ناپایداری و منفی گرایی عاطفی
پایداری عاطفی، احساس آرامش، برخورد ملایم و منطقی، قابلیت مدیریت شرایط استرس زا
برون گرایی
اجتماعی بودن، علاقه و تمایل به مردم، گرایش به گروه های جمعی، جسارت، پرحرفی و خوش بینی، فعال بودن و انرژی زیاد، هیجان طلبی و شادابی، پر انرژی بودن
گرایش به اجتماع و تعامل با دیگران
کم حرفی، رفتار و فعالیت های آرام و ملایم، فاصله گرایی از جمع، گرایش به عواطف منفی، خجالتی بودن، احساس عدم اطمینان
گشودگی
تصور خلاق زیبایی شناسی، تنوع طلبی، تمایل به تجربه احساسات متعدد و متفاوت، باز بودن نسبت به ارزش ها، آزادی طلبی
بازبودن نسبت به تجربه موضوعات و عواطف نو و متفاوت
محافظه کاری، گرایش به ثبات و عدم تغییر، تمایل به موضوعات آشنا و تجربه شده، سفت و سخت بودن، پایبندی به اصول
دلپذیری
جذاب و دلپذیر برای دیگران، گرایش به کمک و یاری دیگران، نگاه مثبت به موضوعات و افراد، فروتنی و صمیمیت
مهربانی، همدلی، همکاری، خونگرمی و توجه به دیگران
شکاکیت نسبت به دیگران، رقابت طلبی، خودمحوری، فردگرایی، منفت طلبی شخصی
وجدان گرایی
هدفمندی، اراده قوی، توانمندی در برنامه ریزی، سازماندهی و اجرای فعالیت ها، موفقیت طلبی، منطم و دقیق بودن، قابلیت اعتماد، وظیفه شناسی
مسئولیت پذیری، دقت و نظم در امور
راحت طلبی، بی نظمی، تنبلی، بی توجهی به موضوعات و مسئولیت ها، سردرگمی شخصی
روان رنجوری
برون گرایی
گشودگی
دلپذیری
وجدان گرایی
روان رنجوری
برون گرایی
گشودگی
دلپذیری
وجدان گرایی
روان رنجوری
برون گرایی
گشودگی
دلپذیری
وجدان گرایی
روان رنجوری
برون گرایی
گشودگی
دلپذیری
وجدان گرایی
روان رنجوری
برون گرایی
گشودگی
دلپذیری
وجدان گرایی
کنترل خشم
کنترل خواسته ها
سبک زندگی
سبک دفاعی
سبک فعالیت
سبک برخورد
سبک تمایلات
سبک تعاملات
سبک یادگیری
سبک شخصیت