نام و نام خانوادگی
تاریخ آزمون
حوزه ویژگی های درون فردی
حوزه انعطاف پذیری
حوزه خلق و خوی عمومی
نمره جامع هوش عاطفی
حوزه ویژگی های بین فردی
حوزه مدیریت استرس
تبیین حوزه ها
حوزه ویژگی های درون فردی طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
حوزه ویژگی های بین فردی طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
حوزه انعطاف پذیری طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
حوزه مدیریت استرس طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
حوزه خلق و خوی عمومی طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
70%
حوزه ویژگی های درون فردی
70%
عزت نفس
70%
خودآگاهی هیجانی
70%
جسارت
70%
استقلال
70%
خودشکوفایی
حوزه ویژگی های بین فردی
همدلی
مسئولیت پذیری اجتماعی
روابط بین فردی
حوزه انعطاف پذیری
واقعیت مداری
انعطاف پذیری
حل مساله
حوزه مدیریت استرس
تحمل فشار روانی
کنترل عواطف
حوزه خلق و خوی عمومی
خوش بینی
شادی
تبیین مولفه ها
عزت نفس طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
خودآگاهی هیجانی طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
جسارت طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
استقلال طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
خودشکوفایی طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
سبک کاری و مدیریتی
مردم محور
فرآیند محور
سازمان محور
گرایشات رفتاری
خود کنترلی
اقدام محوری
تعاملاتی
سرسختی
تبیین سبک های کاری و مدیریتی
مردم محور طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
فرآیند محور طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
سازمان محور طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
تبیین گرایشات رفتاری
خودکنترلی طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
اقدام محوری طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
تعاملاتی طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
سرسختی طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری