کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ درخواست وضعیت
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ درخواست تایید شده
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ درخواست بررسی شده
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ درخواست بررسی نشده
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ درخواست تایید نشده
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ درخواست تایید شده
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ پیشنهاد وضعیت
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ پیشنهاد پذیرفته
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ پیشنهاد بررسی شده
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ پیشنهاد بررسی نشده
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ پیشنهاد عدم پذیرش
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ پیشنهاد تایید نشده