کد ملی نام نام خانوادگی جنسیت تاریخ تولد استان محل سکونت بالاترین سطح مدرک گروه رشته رشته بالاترین سطح کاری سابقه کاری NEO MBTI DISC EQ IQ
کد ملی نام نام خانوادگی جنسیت تاریخ تولد استان محل سکونت بالاترین سطح مدرک گروه رشته رشته بالاترین سطح کاری سابقه کاری NEO MBTI DISC EQ IQ
کد ملی نام نام خانوادگی جنسیت تاریخ تولد استان محل سکونت بالاترین سطح مدرک گروه رشته رشته بالاترین سطح کاری سابقه کاری NEO MBTI DISC EQ IQ
کد ملی نام نام خانوادگی جنسیت تاریخ تولد استان محل سکونت بالاترین سطح مدرک گروه رشته رشته بالاترین سطح کاری سابقه کاری NEO MBTI DISC EQ IQ
تعداد کارکنان
تعداد آقایان
تعداد خانم ها
میانگین سنی کارکنان
تعداد زیر دیپلم
تعداد دیپلم
تعداد فوق دیپلم
تعداد کارشناسی
تعداد کارشناسی ارشد
تعداد دکتری
میانگین سابقه کاری با بیمه
میانگین سابقه کاری بدون بیمه
تعداد در سطح کارگری
تعداد در سطح کارمندی
تعداد در سطح کارشناسی
تعداد در سطح کارشناسی ارشد
تعداد در سطح مدیریت میانی
تعداد در سطح مدیریت ارشد
ویژگی های شخصیتی
NEO
تیپ شخصیتی
MBTI
سبک رفتاری
DISK
هوش هیجانی
EQ
هوش
IQ
کیفیت زندگی کاری تعهد سازمانی فرهنگ سازمانی آزمون ویژه
درصد تکمیل
۲۰ درصد
درصد تکمیل
۲۰ درصد
درصد تکمیل
۲۰ درصد
درصد تکمیل
۲۰ درصد
درصد تکمیل
۲۰ درصد
درصد تکمیل
۲۰ درصد
درصد تکمیل
۲۰ درصد
درصد تکمیل
۲۰ درصد
درصد تکمیل
۲۰ درصد
میانگین نمره میانگین نمره میانگین بخش ها میانگین نمره
(درصد)
میانگین نمره میانگین نمره
(درصد)
میانگین نمره کل
(درصد)
میانگین نمره
(درصد)
N:20% برون گرایی:20% D: 1.2 عاطفی انطباق پذیری
E:20% حواس محوری:20% l: 1.2 مستمر رسالت
O:20% تفکر محوری:20% S: 1.2 مجازی انسجام
A:20% قضاوت محوری:20% C: 1.2 مستمر رسالت
C:20% مشارکت