کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ درخواست وضعیت
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ درخواست تایید شده
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ درخواست بررسی شده
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ درخواست بررسی نشده
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ درخواست تایید نشده
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ درخواست تایید شده
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ پیشنهاد وضعیت
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ پیشنهاد پذیرفته
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ پیشنهاد بررسی شده
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ پیشنهاد بررسی نشده
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ پیشنهاد عدم پذیرش
کد درخواست دهنده جنسیت تاریخ تولد آخرین سطح مدرک رشته سابقه کار با بیمه(ماه) تاریخ پیشنهاد تایید نشده
تعداد درخواست کنندگان شغل
تعداد متقاضیان تایید شده
تعداد افرادی که پیشنهاد شغلی سازمان را پذیرفته اند